Akcióterv 2017-2018

 KASTÉLY ERDÉLYBEN KOALÍCIÓ AKCIÓTERV 2017 – 2018
(megvalósítási periódus: 2017. május 1 – 2018. december 31.)

Az akcióterv pdf formátumban >>

TARTALOM

 1. A KASTÉLY ERDÉLYBEN PROGRAM VÍZIÓJA. A KASTÉLY ERDÉLYBEN KOALÍCIÓ
 2. A KASTÉLY ERDÉLYBEN KOALÍCIÓ TAGJAI
 3. SPECIFIKUS OPERATÍV INTÉZKEDÉSEK
  C1. HOZZÁFÉRHETŐSÉG (H+)
  C2. ADATOK (A+)
  C3. PARTNERSÉG (P+)
  C4. KÖZÖSSÉG (K+)
  C5. ÉRTÉKFOLYAMOK (E+)
  C6. KÉPVISELET (R+)
 4. A MENEDZSMENT ÉS VÉGREHAJTÁS SPECIFIKUS INTÉZKEDÉSEI
 5. AZ AKCIÓTERV INDIKÁTORAI
 6. AZ AKCIÓTERV ELŐKÉSZÍTÉSE ALATT MEGFOGALMAZÓDOTT PROJEKTÖTLETEK

A.  A KASTÉLY ERDÉLYBEN PROGRAM VÍZIÓJA. A KASTÉLY ERDÉLYBEN KOALÍCIÓ

 A „Kastély Erdélyben” egy erdélyi kastélyokért és kúriákért tevékenykedő közösségben és szervezeti hálózatban képzeli el jövőjét, amely azok megőrzését, restaurálását és gazdasági-, kulturális-, közösségi- és turisztikai potenciáljának értékesítését szolgálja. A Kastély Erdélyben az addicionalitás, a fenntarthatóság, a kiegészítő jelleg és a személytől személyig terjedő közvetlen kapcsolatok elvére képzeli el jövőjét építeni, melyek együttvéve egy olyan hálózatot és mozgalmat képeznek, melynek alapjai a megbízhatóság, a közös értékek és az a látásmód, mely a jelent (a kastélyok és kúriák állapotát) a jövő szolgálatába állítja.

A megvalósult jövőkép szerint az erdélyi kastélyok és kúriák társadalmi-gazdasági fenntarthatósága részben a bennük és környékükön folyó tevékenységeknek, részben pedig a különböző célcsoportok számára nyújtott hozzáadott értékeknek köszönhetően biztosított úgy, hogy közben nem sérül ezen épületek és épületcsoportok kulturális és közösségi értéke.

A stratégia jövőképében Erdély, mint Románia egyik régiója, olyan térséggé válik, amely stratégiai hangsúlyt fektet a kastélyok és kúriák értékére illetve ezen értékek védelmére, mint a kulturális örökség része, a romániai, európai és nemzetközi épített örökség védelmére vonatkozó kezdeményezésekkel összhangban, amelyek magukba foglalják a múltat és a jelent, illetve amelyek ennek a térségnek a gazdasági és társadalmi fejlődését szolgálják közép és hosszú távon.

Jövőképünk szerint Erdély egy olyan térség, melyben a turisztikai látványosságok egyik legjelentősebb tényezője a területén található kastélyok és kúriák, azonban ez a látványosság nem pusztán az épületet jelenti, hanem az egyéni és csoportos élmények összességét, amelyet a turista az emlékezetében őríz, a megélt tevékenységek, a bebarangolt helyek és az érzékszervei által észlelt egész légkör nyomán.

A jövőképünkben a Kastély Erdélyben megközelítés az erdélyi kastélyokkal és kúriákkal szembeni felelőségteljes helyi közösségek és regionális mozgalmak által válik teljessé, beleértve a közösségekhez tartozó személyeket és szervezeteket is, amelyekhez kapcsolódhatnak olyan személyek és szervezetek a régión és az országon kívülről is, akik osztják ezt a jövőképet és készek együttműködni ezekkel a helyi közösségekkel.

Jövőképünk szerint a Kastély Erdélyben kezdeményezés közösségi mozgalommá és széleskörű hálózattá alakulhat, mely kapcsolatot teremt természetes személyek és szervezetek között gazdasági-, szociális-, környezeti- és kormányzási szempontból fenntartható módon, és amely az erdélyi kastélyok és kúriák támogatására irányuló tevékenységek számára megteremti a szükséges emberi, anyagi, szellemi és fizikai erőforrást. Ezen mozgalom által kialakul egy olyan kritikus tömeg és kapcsolatrendszer, amely hozzájárul egy közösségi erő létrejöttéhez, amely a maga során jelentős hozzáadott értéket biztosít ezen műemlékek és környezetük fenntartásához a társadalmi-gazdasági körforgásban, ezáltal is igazolva létezésük létjogosultságát és funkcionális szerepét hosszú távon.

Az éves akciótervek az átfogó stratégia életbe ültetését szolgálják, mégpedig középtávon,  a strukturált tervezés és megvalósítás módszere segítségével. Ezek az akciótervek az általánosa stratégiához konkrét projekteket és tevékenységeket rendelnek, mégpedig mind az általános és specifikus célok, mind pedig a tematikus és horizontális prioritások figyelembe vételével.

Mindezek az intézkedések az egyes épületek és területek állapotának javulásához fognak vezetni, és ugyanakkor a kastély-hálózat megerősödéséhez is hozzájárulnak.

Az erdélyi kastély- és kúriatulajdonosokból, illetve működtetőkből álló Kastély Erdélyben Koalíció megalapításának legfontosabb oka nem más, mint az, hogy Erdély területén több mint 600 ilyen műemléképület található, és ezeknek a problémáját egyszerre megoldani teljes mértékben lehetetlen. Éppen ezért, egy olyan koalíció elindítását javasoltuk, amely néhány elkötelezett kastély- és kúriatuladonossal való együttműködésen alapszik, és amely idővel fokozatosan növekszik. Ennek köszönhetően a résztvevő tagok könyebben és jobban bevonhatók a különböző kezdeményezésekbe, illetve a fokozatos növekedésnek köszönhetően, az új tagok bevonása is egyszerűbbé, gördülékenyebbé válik.

A Koalíció a következő elveken alapszik:

 • A koalícióban részt vevő kastélyok és kúriák állagának megóvása és konzerválása, illetve a status quo megőrzéséhez szükséges minden lehetséges megelőzési intézkedés biztosítása;
 • A koalíció tagjai számára releváns információs és promóciós kampányok előkészítése és megvalósítása;
 • Alapszintű konzultáció biztosítása a hálózat tagjai számára különböző területeken dolgozó szakértőkkel való együttműködés segítségével;
 • Humán-, fizikai vagy anyagi erőforrás biztosítása az itt említett tevékenységek lebonyolítására különböző adománygyűjtő kampányok megszervezése segítségével.

A Kastély Erdélyben Koalíció 2016. szeptember 1-jén kezdte el működését  a Kastély Erdélyben program keretében. A koalíció koordinálását a PONT Csoport munkatársai biztosítják különböző szakterületen dolgozó szakértőkkel való együttműködés által.

B.   A KASTÉLY ERDÉLYBEN KOALÍCIÓ TAGJAI

Az akcióterv elkészülésének pillanatában a Kastély Erdélyben Koalíciót a következő kastélyok és kúriák alkotják:

Nr. Elnevezés Helység, megye
1. Barabássy-kúria Héderfája (Idrifaia), MS
2. Bánffy-kúria Apanagyfalu (Nușeni), BN
3. Gencsy udvarház Selymesilosva (Ilișua), SJ
4. Bánffy-kúria Fugad (Ciuguzel), AB
5. Gaál-kúria Dálnok (Dalnic), CV
6. Thúry-Bányai kúria Székelytamásfalva (Tamașfalău), CV
7. Daniel-kastély Olasztelek (Tălișoara), CV
8. Daniel-kastély Vargyas (Vârghiș), CV
9. Degenfeld-kastély Kutyfalva (Cuci), MS
10. Gyulay-kastély Marosnémeti (Mintia), HD
11. Kornis-kastély Szentbenedek (Mănăstirea), CJ
12. Lészai-kúria Magyargorbó (Gârbău), CJ
13. Teleki-kastély Gernyeszeg (Gornești), MS
14. Ugron-kastély Fiatfalva (Filiaș), HR
15. Ugron-Mikó kúria Bögöz (Mugeni), HR
16. Urmánczy-kastély Maroshévíz (Toplița), HR
17. Rákóczy-Bánffy kastély Gyalu (Gilău), CJ
18. Zichy-kastély Vajdaszetivány (Voivodeni), MS
19. Bethlen-kastély Bonyha (Bahnea), MS
20. Rhédey-kastély Erdőszentgyörgy (Sângeorgiu de Pădure), MS
21. Mikes-kastély Zabola (Zăbala), CV
22. Sükösd-Bethlen kastély Alsórákos (Racoș), BV
23. Szentkereszty-kastély Árkos (Arcuș), CV
24. Kemény-kastély Marosvécs (Brâncovenești), MS
25. Degenfeld-kastély Hadad (Hodod), SM
26. Stubenberg-kastély Székelyhíd (Săcueni), BH
27. Kálnoky-kastély Miklósvár (Micloșoara), CV
28. Bethlen-kúria Keresd (Criș), MS
29. Kálnoky-kastély Olthévíz (Hoghiz), BV
30. Guthman Valenta kastély Olthévíz (Hoghiz), BV

A koalíció nyitott marad az akcióterv lebonyolításának teljes ideje alatt, következésképpen bármely más kastély és kúria tuljadonosa, működtetője csatlakozhat hozzá. A csatlakozás évi két alkalommal történik majd: minden év tavaszán és őszén lesznek majd felhívások újabb tagok csatlakozására. Ennek az akciótervnek a  megvalósítási ideje alatt is lesznek csatlakozási-bővítési fázisok.

A koalícióhoz bármely kastély/kúria csatlakozhat a tulajdonviszonyra való tekintet nélkül.

Földrajzi elhelyezkedés szempontjából a Kolíció a következő megyékből várja kastélyok/kúriák csatlakozását:

 • Fehér
 • Arad
 • Bihar
 • Beszterce-Naszód
 • Brassó
 • Krassó-Szörény
 • Kovászna
 • Hargita
 • Hunyad
 • Máramaros
 • Maros
 • Szatmár
 • Szilágy
 • Szeben
 • Temes

C. SPECIFIKUS OPERATÍV INTÉZKEDÉSEK

ÁLTALÁNOS MEGÁLLAPÍTÁSOK

Az első éves akcióterv a Kastély Erdélyben stratégia megszületésének kontextusában, azaz 2016 első trimeszterében született meg. Maga a stratégia egy sor javaslatot és intézkedést tartalmaz ennek az akciótervnek a megvalósítására vonatkozóan. Mindezek tükrében a következő szempontokat kell figyelembe venni:

 • Az akcióterv megvalósításának időtartama 2017. május – 2018. december.
 • A Kastély Erdélyben Koalíció 2017– 2018-as évre kidolgozott akcióterve figyelembe veszi mindazokat a visszajelzéseket, amelyeket a Kastély Erdélyben – stratégia és fejlesztési modellek című projekt eredményeinek ismertetésekor az érdekelt felek megfoglamaztak.
 • Az akcióterv legfőbb törekvése, hogy a koalícióban részt vevő kastélyok és kúriák helyzetén javítson. Ugyanakkor az akcióterv fontos célja az is, hogy a Kastély Erdélyben Stratégia víziójához, illetve annak specifikus céljaihoz hozzájáruljon.
 • Ennek az éves akciótervnek a megvalósításakor törekedni kell arra, hogy megtaláljuk a szerves kapcsolódást mindazokkal a törekvésekkel és kezdeményezésekkel, amelyek 2018-ban, az Örökség Európai Évének kontextusában megvalósulnak.

C1. HOZZÁFÉRHETŐSÉG (H+)

Az információhoz való hozzáférés segít abban egyrészt, hogy a már sikeresen megszólított közösségek helyesen tudatosítsák az erdélyi kastélyok és kúriák jelenlegi helyzetét, állapotát, illetve másrészt abban is segít, hogy a közösség azon tagjaiban is érdeklődés alakuljon ki a téma iránt, akik eddig ehhez a témához, vagy ezekhez az épületekhez nem kötődtek.

Specifikus célok
 • A kultúra és a kulturális örökség társadalmi-gazdasági szerepének tudatosítása, illetve konkrét példák bemutatása arra, ahogyan a kultúra helyi és akár Erdély-szintű gazdasági és társadalmi fejlődéshez vezet.
 • A Kastély Erdélyben programhoz való hozzáférés növelése, minél szélesebb célközönség számára elérhetővé tétele – a programhoz, annak intézkedéseihez és kezdeményezéseihez való kapcsolódási lehetőségek bővítése.
 • A program célközönségének növelése önkéntesek bevonásával.
 Intézkedések  Leírás
H+ tudatosítás, célközönség növelése
 • Egy részletes, prioritásokat világosan megfogalmazó terv kidolgozása annak érdekében, hogy a Kastély Erdéyben program új közönségrétegeket tudjon megszólítani és bevonni, illetve ugyanakkor a meglévő Kastély Erdélyben közösséget sikeresen megtartsa.
 • Oktatási projektek kidolgozása, amelyek elsősorban a fiatalokat mint specifikus célcsoportot szólítaná meg.
 • Stabil médiapartneri megállapodások megkötése, melyek segítenek a Kastély Erdélyben koalíció kezdeményezéseinek népszerűsítésében.
H+ tevékenységek
 • Egy olyan projekt kidolgozása, amelynek keretében egy Európa-szintű vándorkiállítás valósul meg a Kastély Erdélyben programról, mindezt a Román Kulturális Intézettel partnerségben, ami az intézményes háttért biztosítaná.
 • Olyan keret-rendezvények kitalálása és megszervezése, amelyekhez nagy számban tudnak csatlakozni a koalíció tagjai, és amelyek segítségével a csatlakozó kastélyok és kúriák – ahol ezek a rendezvények megrendezésre kerülnek – újabb közönségrétegeket tudnak megszólítani mind a helyi, regionális, és nemzeti vagy akár európai közösségből.
 • Partneri kapcsolatok kiépítése már létező, a kastélyokban vagy kúriákban rendszeresen zajló rendezvények szervezőivel.
H+ kiadványok
 • Kiadványok készítése a Kastély Erdélyben koalíció fejlődéséről, illetve a stratégia megvalósításának konkrétumairól.
 • Egy átfogó web documentary jellegű online bemutató anyag elkészítése a koalíciót alkotó kastélyokról, illetve ezt megelőzendő egy első kiadás elkészítése a koalíció egyik tagjáról.

C2. ADATOK (A+)

Az összegyűjtött adatok olyan erőforrást jelent, amely hatással bír az minden más területre és tevékenységre, amely ennek a stratégiai programnak a keretében valósul meg. Az információ- és adathiány jelenti továbbra is a legnagyobb akadályt a megfelelő szakmai munka számára, ez az adathiány ugyanis a kutatást, adatelemzést és probléma-megfogalmazást is korlátozza.

Specifikus célok
 • Egy integrált kocepció kidolgozása arra vonatkozóan, hogy a Kastély Erdélyben program számára releváns adatokat és infomációkat hogyan kell kezelni.
 • Egy erős alap biztosítása – amely későbbi fejlesztések és befektetések alapjává válik – az adatok integrált felhasználása által, mégpedig úgy, hogy ezek mind a tulajdonosok mind pedig a szakértők számára könnyen elérhetővé válnak.
 • Olyan mechanizmusok kidolgozása és kapaszkodók keresése, amelyek révén a kastélyok és kúriák konzerválását, restaurálását és revitalizációját szolgáló kutatási tevékenységeket bővíteni lehet.
 Intézkedések  Leírás
A+ dokumentációs központ
 • A rendelkezésre álló információk lefordítása román, magyar és angol nyelvre annak érdekében, hogy a különböző régiókból érkező szakértők számára hozzáférhetővé váljanak.
 • A rendelkezésre álló szöveges dokumentációnak friss, aktuálizált szöveges dokumentációval, illetve fotódokumentációval való kiegészítése, mellyel párhuzamosan a koalícióban részt vevő kastélyok és kúriák aktuális helyzetének dokumentációja is megtörténik.
A+ big data
 • Olyan belső adatbázis létrehozása, mely könnyen hozzáférhető a tagok számára és bárhonnan elérhető internet segítségével.
 • Az adatbázis folyamatos fejlesztése és bővítése folyamatos adatgyűjtés és intézményekkel való együttműködések révén, illetve a hálózatban részt vevő kastély-és kúriatulajdonosokkal való együttműködés révén.
 • Egy elemzés készítése a jelenlegi adatbázis formájának és struktúrájának hatékonyabbá tétele érdekében, illetve a bővítési lehetőségekről, továbbá az adatbázist megjelenítő kommunikációs platformok (web, mobil és nyomtatott formátum) hatékonyságának vizsgálata.
A+ kutatás
 • Találkozók és beszélgetések szervezése szakértők és érdekelt felek részvételével, amelyek segítségével a koalíció tagjainak – akár minden egyes tagjának – igényeit, szükségleteit fel lehet térképezni, és azokat a területeket is be lehet azonosítani, amelyek mélyebb jövőbeli kutatást igéynelnek. Ezek a felmérések jövőbeli intézkedések alapját képezhetik. akár a koalíció egyes tagjaira vonatkozóan.
 • A koalícióban részt vevő kastélyok és kúriák restaurálásához és revitalizációjához szükséges megvalósíthatósági tanulmányok elkészítése (azokban az esetekben, ahol ezek még nem készültek el).
 • Egy keretprogram kidolgozása a kutatási tevékenység lebonyolítására, mindezt a Kastély Erdélyben Dokumentációs Központ tevékenységi terveivel összhangban.

C3. PARTNERSÉG (P+)

A partnerség az erdélyi kastélyok és kúriák ügyét szolgáló hálózatnak, együttműködéseknek az intézményi szintű elemét jelenti. A partnerség mint forma egy jól bevált formája a konkrét, intézményi szintű együttműködéseknek a Kastély Erdélyben program keretében. Fontos kiemelni, hogy mind a stratégia mind pedig a konkrét intézkedések megengedők az újabb partnerségek megkötésére való tekintettel: partnerségek köthetők tehát központilag meghatározott szigorú megkötések nélkül a program bármely szintjén.

Specifikus célok
 • A már kialakult Kastély Erdélyben partnerségi hálózatának – szakértőkkel, kastély- és kúriatulajdonosokkal, partnerszervezetekkel, helyi, regionális, nemzeti, európai és nemzetközi szervezetekkel – megerősítése a koalíció tevékenységének segítése érdekében. 
 • Az együttműködések általános keretének (a tagok és partnerek közötti együttműködések elveinek és formájának) kidolgozása a Kastély Erdélyben koalíció megszilárdításának érdekében.
 • A közös ötleteken és megoldásokon alapuló partnerségi együttműködések konkrét projektötletekké való alakítása, melyek megvalósítására további erőforrásokat lehet bevonni.  
 Intézkedések  Leírás
Területi P+
 • Egy egyszerű elemzés elkészítése arra vonatkozóan, hogy lehetsége lenne-e Erdélyben mikroregionális és regionális szintű együttműködéseket létrehozni (mint például: Maros-völgye, Háromszék, határmente etc.).
 • Felmérés készítése arról, hogy a Kastély Erdélyben program különböző érdekelt feleiben és partnereiben lenne-e akarat ilyen mikroregionális és regionális szintű társulásokra. Ennek érdekében előzetes beszélgetések szervezése.
Tematikus P+
 • Konkrét projektek és interdiszciplináris találkozók megtervezése és lebonyolítása, amelyek bizonyos kiválasztott kastélyok és kúriák helyzetét mérik fel – hasonlóképpen a 2016. első felében lebonyolított Kastély FORMULA táborhoz -, ahol interdiszciplináris munka révén konkrét tervek és javaslatok születnek a kastélyok újrahasznosítására.
 • Különböző szakértők segítségével részletes útmutatók kidolgozása, amelyek segítséget nyújtanak a tulajdonosoknak a helyzetelemzésben, illetve a felújítási tervek kidolgozásában a helyi és regionális gazdasági és társadalmi feltételek figyelembe vételével.
Szektoriális P+
 • Beszélgetések és együttműködések kezdeményezése, annak érdekében, hogy olyan projektek szülessenek meg, amelyek az erdélyi kastélyok és kúriák témájához szorosan kötődő közelálló területeken valósulnak meg (ilyenek lehetnek:  tájépítészeti, művészettörténeti, szociológiai, helyi gazdasági és turisztikai, marketing, erőforrásmenedzsment intézkedések, stb).
 • Egy sor strukturált, standard formátumú tematikus találkozó szervezése, amelyek során a résztvevők egy bizonyos beazonosított problémát körbejárnak, elemeznek, megoldásokat javasolnak, és az utóbbiak alapján kidolgozzák a következő lépéseket. Ezeket a találkozókat a Kastély Erdélyben koalícióval szorosan együttműködő szakértők fogják facilitálni.
Problémacentrikus P+
 • Egy gyors felmérés készítése a koalícióhoz csatlakozott kastély- és kúriatulajdonosok körében azokról a kisebb, de sürgős beavatkozási igényekről, amelyekre még a 2016-2017-es periódusban akut figyelmet kell fordítani. Ezek alapján egy beavatkozási intézkedés-portfóliót kell összeállítani.
 • Tárgyalások és együttműködések kezdeményezése a Kastély Erdélyben program keretében olyan cégekkel, amelyek támogatást nyújthatnak a koalíció valamely tagjánál felmerülő sürgős problémát orvosoló intézkedések megvalósulására.

C4. KÖZÖSSÉG (K+)

A közösség a kulcseleme annak, hogy a Kastély Erdélyben kezdeményezés egy olyan mozgalommá alakuljon, amely eléri azt a kritikus szintet, ami után a mozgalom önmagát generálja, önerőből bővül, megerősödik, és kialakítja saját mozgatórugóit, tevékenységeit amelyek által újabb és újabb tagok fognak csatlakozni – természetesen a megszületett stratégia keretein belül. Ez a horizontális prioritás egy együttműködési hálózatot jelent, amely a program elsődleges célcsoportját – a magánszemélyeket – helyezi előtérbe, így elsőként a direkt együttműködésekre fekteti a hangsúlyt, ezeknek ad keretet.

Specifikus célok
 • A Kastély Erdélyben program közösségi jellegének tudatosítása.
 • Szerves kapcsolatot építeni a Kastély Erdélyban közösség tagjai között, illetve a koalíció tagjai és tevékenységei között között.
 Intézkedések  Leírás
K+ információs és kommunikációs hálózatok
 • Állandó szerkesztői feladatok ellátása és tartalommenedzsment a kastelyerdelyben.ro, castelintransilvania.ro, castleintransylvania.ro, facebook.com/kastelyerdelyben, facebook.com/castelintransilvania és facebook.com/castleintransylvania oldalakon.
 • A program iOS és Android mobil applikációinak feljavítása, illetve a koalíció tagjainak kiemelése ezeken.
 • A Kastély Erdélyben közösség tagjai számának 35.000-re való növelése reklámkampányok segítségével.
K+ szakértők
 • Egy belső szakértői hálózat létrehozatala a meglévő adatbázis alapján. Ez a belső hálózat a különböző projektek leboynolításakor szakmai szempontok alapján felügyelik a folyamatot – elsősorban olyan projektek esetében, amelyek a koalícióban részt vevő kastélyok és kúriák valamely problémáira kívánnak megoldást nyújtani.
 • További erőforrások szerzése annak érdekében, hogy a koalíció tagjai számára folyamatos konzultációs lehetőséget tudjon biztosítani például az építészet, művészettörténet, jog, gazdasági tervezés, forrás- és tőkebevonás, illetve konzerválási, restaurálási és revitalizációs tervek elkészítésének területén.
K+ nagykövetek
 • A közösségi részvétel új formáinak megteremtése azáltal, hogy a koalícióban szereplő kastélyok és kúriák esetében közös ügyeket, illetve az egyes esetekben helyi szintű ügyeket azonosítunk be vagy dolgozunk ki.
 • Olyan új megközelítésmódok beazonosítása, amelyek által a valamely ügyet már támogató egyének annak a bizonyos ügynek a nagyköveteivé-népszerűsítőivé válhassanak, ezáltal újabb támogatókat toborozva az adott ügynek, és mindezek által hozzájárulva a koalíció és a koalíció számára fontos ügyek támogatóinak állandó növekedéséhez.
K+ tulajdonosok, működtetők
 • A Kastély Erdélyben koalíció közép- és hosszútávú megszilárdítása a tagok számának növelése által, a tagok közötti együttműködések megerősítése által, illetve különböző projektek hálózati szinten való kezdeményezése és lebonyolítása által.
 • A nyilvánosság tájékoztatása a szakértők és tulajdonosok-működtetők közötti együttműködés módszertanáról, illetve ennek tudatosítása és népszerűsítése.

C5. ÉRTÉKFOLYAMOK (E+)

Az erőforrások áramlása horizontális prioritás magában foglalja mindazoknak a mechanizmusoknak és kezdeményezéseknek a gyakorlati megvalósítását, amelyek – a sharing economy és new power  típusú közösségi intézkedések mintájára – által anyagi és nem csak anyagi típusú erőforrások mozgathatók az erdélyi kastélyok és kúriák ügyének segítése érdekében.

Specifikus célok
 • A Kastély Erdélyben koalíció tevékenységét támogató anyagi és nem anyagi erőforrások növelése és diverszifikációja a különböző erőforrások áramlási mechanizmusainak kidolgozása és lemenedzselése révén. Mindezek célja ezen akcióterv célkitűzéseinek megvalósulása, mégpedig a koalícióban szereplő kastélyok és kúriák közvetlen közösségi támogatásának növelése által. 
 • A Kastély Erdélyben általános támogató közösségét bevonni konkrét anyagi támogatások felajánlására.
 • Az anyagi és nem anyagi erőforrások áramlásának menedzsmentjéhez szükséges feltételek megteremtése.
 Intézkedések  Leírás
É+ értéktőzsde
 • Egy kiegészítő felmérés elkészítése minden egyes koalíció tag anyagi szükségleteire vonatkozóan a megjelölt sürgős igények és beavatkozási intézkedések alapján.
 • Az értéktőzsde koncepciójának kidolgozása a program keretein belül, illetve egy felmérés készítése egyéni adományozokkal való konzultációk után arra vonatkozóan, hogy ők a Kastély Erdélyben program illetve a koalíció milyen tevékenységeit lennének hajlandók anyagilag támogatni.
É+ önkéntesség
 • A Kastély Erdélyben önkéntességi és támogatói program koncepciójának kidolgozása, amely magában foglalja mind a konkrét bekapcsolódási lehetőségeket és az elköteleződési szintet is nyomon tudja követni.
 • Önkéntességi akciók lebonyolítása a Kastély Erdélyben program keretében megvalósuló projektek esetében, azok kiegészítő tevékenységeiként.
 • Az önkéntesség mint erőforrás nyomon követése és mérése.
É+ közösségi finanszírozási mechanizmusok
 • A Kastély Erdélyben Alap által begyűjtött erőforrosok mozgósítása a Kastély Erdélyben koalíció bizonyos tevékenységeinek finanszírozására.
 • Konkrét előrejelzések-becslések készítése (a következő 18 hónapra vonatkozóan) a Kastély Erdélyben online bolt eddigi eladásai alapján ezen akcióterv megvalósítási idejének első két hónapja alatt.
É+ pályázati források bevonása és menedzsmentje
 • Újabb elemzés készítése arról, hogy 2017-ben milyen pályázati források állnak rendelkezésre.
 • Projektek előkészítése, amelyek különböző pályázati programokra leadott kérelmek alapját képezhetik.
 • Pályázati kérelmek megírása a többi prioritás kapcsán felmerült projektötleket és -tervek alapján.
 • A kastély- és kúriatuljdonosok, illetve működtetők segítése abban, hogy vissza nem térítendő támogatásokat tudjanak lehívni és lebonyolítani.
 • A folyamatban lévő támogatások kezelése.

C6. KÉPVISELET (R+)

A képviselet mint horizontális prioritás arra vonatkozik, hogy a Kastély Erdélyben koalíció  – az őt támogató közösség segítségével – , bizonyos törvényjavaslatokat és más intézkedéseket javasolhat az érdekelt felek és politikai döntéshozók számára. Ezek a javaslatok a Kastély Erdélyben közösséget alkotó személyek és szervezetek interakciójából születnek, a  felmerülő problémák elmezése, viták és más típusó interakciók során.

Specifikus célok
 • A Kastély Erdélyben koalíció képviseleti szerepének megerősítése.
 • A Kastély Erdélyben koalíciót érintő közpolitikai döntések monitorizálása, illetve intézkedések előkészítése.
 • A Kastély Erdélyben koalíció képviseleti erejének, illetve az erdélyi kulturális örökség életében betöltött szerepének tudatosítása és népszerűsítése.
 Intézkedések  Leírás
R+ szakértelem és politikák
 • Olyan szakértői dokumentumok elkészítése, amelyek a műemléképületekre vonatkozó általános jogi keret javítását célozzák, mégpedig a kastélyok és kúriák reális helyzetére, illetve a tulajdonosok és működtetők által tapasztalt jogi kihívásokra alapozva.
 • Konkrét javaslatok előkészítése 2018-ra, az Örökség Európai Évére – tevékenységek és intézkedések kidolgozása.
 • Helyi, regionális, nemzeti és európai szinten megkeresni a döntő szerveket ezeknek a javaslatoknak a népszerűsítése és előmozdítása érdekében.
R+ képviselet
 • A kastély- és kúriatulajdonosok, működtetők, illetve intézményes partnerek és a közösség nevében való eljárás, képviseleti jog megszerzése.
 • A Kastély Erdélyben program víziójának, rövid- és hosszútávú céljainak, illetve a Kastély Erdélyben koalíció szükségleteinek és célkitűzéseinek a bemutatása szélesebb körű célcsoportok és döntéshozók számára.
 • A koalíció tevékenységeinek, fejlődésének bemutatása olyan  döntéshozók előtt, akik már valamilyen fajta kapcsolatban áll a program.

D.  A MENEDZSMENT ÉS VÉGREHAJTÁS SPECIFIKUS INTÉZKEDÉSEI

A stratégia megvalósulását szolgáló intézkedések és tevékenységek mellett felmerül egy sor, a Kastély Erdélyben koalíció megszilárdulását és fejlődését szolgáló specifikus intézkedés és tevékenység is.

Specifikus célok
 • A koalíciónak a Kastély Erdélyben program fenntarthatóságában betöltött kulcsszerepének megerősítése.
 • Humán erőforrás biztosítása a Kastély Erdélyben Iroda számára, amely a koalíció tevékenységeinek állandó koordinációját biztosítja.
 • A Kastély Erdélyben koalíció bővítése.
 • A partnerintézmények számának növelése a koalíció tevékenységének különböző területein, elsősorban események és konkrét projektek megvalósítása esetén.
 • A Koalíció, az Alap és a Közösség közötti viszonyok kialakítása konkrét mechanizmusok segítségével, a Kastély Erdélyben koalíció támogatása érdekében. 
Intézkedések Leírás
M+ Stratégiai menedzsment és adminisztráció
 • A meglévő információk közvetítése partnerek, szakértők és a közösség felé.
 • A 2017. május – 2018. december periódusra szóló akcióterv megvalósításának monitorizálása.
 • Szemeszter végi kiértékelések készítése 2017 decemberében, 2018 júniusában és decemberében.
M+ Intézményfejlesztés
 • Egy Koalíció Koodinációs Bizottság megalakítása, amely konzultációs szereppel bír, és tanácsot ad a Kastély Erdélyben program menedzsment-csapatának, illetve a koalíció menedzsmentjéért felelős csapatnak.
 • A Kastély Erdélyben koalíció specifikus tevékenységeinek koordinációját biztosító pénzügyi források neazonosítása.
 • Szakmai partnerségek bővítése, elsősorban a koalícióban szereplő kastélyok és kúriák helyzetét segítendő.
M+ intézményes kommunikáció
 • A Kastély Erdélyben koalíció vizuális identitásának a teljes programba való integrálása, illetve olyan új, kiegészítő vizuális elemek megalkotása, amelyek az egységes intézményes kommunikációt szolgálják, és ugyanakkor ki is emelik a koalíció tevékenységeit a Kastély Erdélyben programon belül.
 • Az érdekelt felek (beleértve a  döntéshozókat) időszakos tájékoztatása a koalíció fejlődéséről és tevékenységeiről, ennek érdekében a megfelelő kommunikációs csatornák megtalálása (legyen az nyomtatott anyagok formájában vagy elektronikus formában).

E.   AZ AKCIÓTERV INDIKÁTORAI

 AZ AKCIÓTERV HATÉKONYSÁGÁNAK INDIKÁTORAI
A Kastély Erdélyben koalíció tagjanak száma 45
Azoknak a kastélyoknak és kúriáknak a száma, amelyek esetében célzott tevékenységek és beavatkozások történtek 30
Ennek az akciótervnek az életbe ültetésének köszönhetően ennyi darab A és B-kategóriás kastély és kúria került felújításra (legalább részben) 10
A Kastély Erdélyben koalíció kezdeményezéseivel léptek kapcsolatba lépők száma 25.000
A Kastély Erdélyben-t támogató közösség tagjainak száma 35.000
Szakértők száma, akik konkrét projektekben részt vettek, illetve akik a koalíció számára biztosítanak konzultációt 30
A fent említett periódusban a Kastély Erdélyben koalíció égisze allatt lebonyolított projektek és tevékenységek száma 15
A konkrét együttmőködésben részt vevő jogi személyek, illetve a Kastély Erdélyben koalíció partnereinek száma 20
A műemlékvédelmi határozatok módosítását megalapozó javaslatok és elemzések száma, amelyek a koalíció tagjaival, illetve szakértőkkel való együttműködés során születtek 5
A módosított határozatok száma a koalíció által benyújtott javaslatok következtében, melyek a koalíció tagjaival, illetve szakértőkkel való együttműködés során lettek kidolgozva 5
A kastélyok és kúriák konzerválását, restaurálását és társadalmi-gazdasági újrahasznosítását szolgáló megszerzett és átcsoportosított erőforrások pénzügyi értéke 700.000 RON
A teljes- vagy részmunkaidős munkahelyek száma, amelyek ennek a stratégiának a megvalósításának köszönhetően jöttek létre 5
Azon intézményi támogatók száma, akik ennek az akciótervnek a keretében megvalósuló projektek lebonyolítását támogatják 6
A koalícióban szereplő kastélyok és kúriák közvetlen támogatásában vagy önkéntességben részt vevő személyek száma 350
Médiapartneségek száma 5
A Kastély Erdélyben koalíció keretében létrejött intézményi partnerségek száma 10
 ÁLTALÁNOS HATÉKONYSÁGI INDIKÁTOROK AZ AKCIÓTERV MEGVALÓSÍTÁSA UTÁN
A koalícióban résztvevő kastélyok állapotának és funkcionalitásának aránya: állandóan működő és látogatható/szezonálisan működő és látogatható/alkalmi tevékenységeknek és eseményeknek helyszínt adó/alkalmilag látogatható 5/13/23/30
Pénzügyi és nem pénzügyi erőforrások hasznosításának aránya (százalékban) 75/25
A koalíció tagjait közvetlenül támogató személyek száma a Kastély Erdélyben teljes közösségéhez mérve

 

1%
A stretégi égisze alatt programok, projektek és tevékenységek megvalósulására szánt összeg 46.666 RON

F.   AZ AKCIÓTERV ELŐKÉSZÍTÉSE ALATT MEGFOGALMAZÓDOTT PROJEKTÖTLETEK

CÍM Nyílt napok a kastélyban
Megfelel a következő prioritásoknak C1. HOZZÁFÉRÉS (H+)

C3. PARTNERSÉGEK (P+)

C4. KÖZÖSSÉG (K+)

C5. ERŐFORRÁSOK ÁRAMOLTATÁSA  (E+)

Rövid leírás Az elképzelés lényege, hogy egy olyan keret-rendezvény szülessen meg, amelynek keretében egymással párhuzamosan több helyszínen (a koalícióban szereplő kastélyoknál) zajlanak majd események. A rendezvény központi célkitűzése, hogy felhívja a közönség figyelmét bizonyos erdélyi kastélyok és kúriák jelenlegi állapotára és olyan alternatív, innovatív módszerekre, amelyek segítségével ezek a kastélyok újra a helyi és regionális közösségek szolgálatába állíthatók. Az egyszerre több helyszínen, párhuzamosan zajló események által legalább 15-20 erdélyi kastély és kúria nílik meg a nagyközönség számára. Ezáltal a rendezvény által lehetőség nyílik újabb, a műemléképületek iránt érdeklődő, közönségrétegek megszólítására, másrészt pedig a kulturális turizmus népszerűsítésére Erdély területén.
A projekt kezdetének becsült időpontja 2017 június

 

CÍM A román-magyar határ mentén található kastélyok és kúriák turisztikai hálózatának fejlesztése
Megfelel a következő prioritásoknak C1. HOZZÁFÉRÉS (H+)

C3. PARTNERSÉGEK (P+)

C5. ERŐFORRÁSOK ÁRAMOLTATÁSA  (E+)

Rövid leírás Ennek a nagyszabású projektnek az a célja, hogy a Románia és  Magyarország határai mentén található egyes turisztikai útvonalak összekapcsolódjanak. A projekt finanszírozása határokon átnyúló együttműködéseket támogató programok megpályázásából történne, amelyek segítségével nemcsak a környező megyékből kiválasztott kastélyok és kúriák restaurálására kerül sor, hanem egy olyan turisztikai hálózat létrehozására is, amelyhez más határmenti turiszitikai látványosságok is társulhatnak. Ezáltal nemcsak a Romániában és Magyarországon található kastélyok és kúriák hálózatai között jön létre egy szerves kapcsolat, hanem kialakul egy olyan átfogó turisztikai útvonalrendszer, amely nemcsak a két ország utazásszervezői számára lesz vonzó, de akár európai vagy világszintű lefedettségű utazásszervezők számára is.
A projekt kezdetének becsült időpontja 2017 június

 

CÍM A dél-kelet erdélyi kastélyok és kúriák hálózatának kiépítése
Megfelel a következő prioritásoknak C1. HOZZÁFÉRÉS (H+)

C3. PARTNERSÉGEK (P+)

C4. KÖZÖSSÉG (K+)

C5. ERŐFORRÁSOK ÁRAMOLTATÁSA  (E+)

Rövid leírás Dél-kelet Erdélyben (Kovászna, Brassó és Maros megyékben) rengeteg kastély és kúria található, ezért merült fel egy regionális kulturális-turisztikai hálózat kiépítésének ötlete, amelynek célja a régió turizmusának fejlesztése, illetve a nemrég felújított és jelenleg turisztikai célra használt műemléképületek gazdasági-társadalmi fenntarthatóságához való hozzájárulás. Ennek a projektnek a keretében egy közös turisztikai brand is kiépül, illetve a kastélyokon és kúriákon kívül más helyi kutlurális és természeti turisztikai attrakciók is feltérképeződnek, illetve kisebb befektetések is megvalósulnak, amelyek az idegenforgalmi célpontok hatékony menedzsmentjéhez  szükségesek.
A projekt kezdetének becsült időpontja 2017 szeptember

 

CÍM Brand the Castle
Megfelel a következő prioritásoknak C1. HOZZÁFÉRÉS (H+)

C4. KÖZÖSSÉG (K+)

C5. ERŐFORRÁSOK ÁRAMOLTATÁSA  (E+)

Rövid leírás Ennek a projektnek az a célja, hogy biztosítsa az erdélyi kastélyokról való helyszíni tájékoztatást, információnyújtást, mégpedig helyszíni INFÓ pontok kialakítása, információ táblák kihelyezése, illetve a turisták kezébe adható szóróanyagok biztosítása révén. A koalícióban szereplő kastélyok és kúriák számára egyenként egy információs csomag készítése, amelynek elemei egyrészt igazodnak a koalíció közös vizuális arculatához, ugyanakkor híven tükrözik a kastély/kúria sajátos jellemzőit, különleges jegyeit. A nyomtatott szóróanyagoknak el fog készülni az online verzója is, és ezeket népszerűsíteni fogjuk a Kastély Erdélyben program és a Kastély Erdélyben koalíció online kommunikációs csatornáin is.
A projekt kezdetének becsült időpontja 2017 szeptember

 

CÍM A Kastély Erdélyben koalíció 2018-ban, az Örökség Európai Évében
Megfelel a következő prioritásoknak C1. HOZZÁFÉRÉS (H+)

C4. KÖZÖSSÉG (K+)

C6. KÉPVISELET (KT+)

Rövid leírás Ez a projekt egy kommunikációs, illetve közös gondolkodási platformot kíván létrehozni, ahol az erdélyi kastélyoknak és kúriáknak a helyi, regionális és romiániai gazdasági-társadalmi körforgásban betöltött szerepéről vitázzunk, beszélgessünk azzal a céllal, hogy ezeket a szerepeket tisztázzuk, meghatározzuk és jobban tudatosítsuk. Ezt a kezdeményezést az Európai Bizottság, az Európai Parlament és az Európai Tanács által az Örökség Európai Évének nyilvánított évben, 2018-ban, kívánjuk elindítani. A projekt célja olyan kulcsfontosságú viták és párbeszédek elindítása, amelyekben szakértők, döntéshozók vesznek részt, és akik  Európában már bevált modellek és gyakorlatok perspektívájából  vizsgálják meg a kérdést. A projekt egyik várt eredménye, hogy ezeknek az interakcióknak köszönhetően, a Kastély Erdélyben koalíció középtávú fejlesztési terve is körvonalazódik –  a Kastély Erdélyben stratégia célkitűzéseinek megfelelően.

 

A projekt kezdetének becsült időpontja 2017 szeptember

 

CÍM Kastély FORMULA táborok – harmadik és negyedik kiadás
Megfelel a következő prioritásoknak C1. HOZZÁFÉRÉS (H+)

C2. ADATOK (A+)

C3. PARTNERSÉGEK (P+)

C4. KÖZÖSSÉG (K+)

C5. ERŐFORRÁSOK ÁRAMOLTATÁSA (E+)

C6. KÉPVISELET (KT+)

Rövid leírás Az előzőleg megszervezett két Kastély FORMULA tábor mintájára, még két kiadást szeretnénk megszervezni, amelyek alatt 3-4 újabb, a koalícióban részt vevő kastély/kúria fejlesztési modelljét dolgozzák ki a táborozó fiatalok a design thinking módszeréhez hasonló interdiszciplináris, kreatív munkafolyamatok segítségével. Ez a típusú megközelítés és fejlesztési módszer illeszkedik legjobban a koalíció akciótervének horizontális prioritásaihoz és a Kastély Erdélyben stratégia céljaihoz.
A projekt kezdetének becsült időpontja 2017 október

 

CÍM A Kastély Erdélyben iOS és Android applikációk tovább fejlesztése
Megfelel a következő prioritásoknak C1. HOZZÁFÉRÉS (H+)

C4. KÖZÖSSÉG (K+)

Rövid leírás A projekt célja a 2015-ben kifejlesztett Kastély Erdélyben mobil applikációk továbbfejlesztése, elsősorban a koalícióhoz kapcsolódó kastélyok és kúriák kiemelt megjelenítése és bemutatása által. A jelenleg létező applikációkat fogjuk módosítani a felhasználói élmény javítása szempontjából is. Ugyanakkor a 2017-es év folyamán összegyűjtött új adatokat, információkat is integrálni fogjuk, mint például a Kastély Erdélyben koalíció és a Kastély Erdélyben online bolt honlapján szereplő információkat.
A projekt kezdetének becsült időpontja 2017 november